Getai Song Lyrics - 歌台歌词

Wednesday, March 3, 2010

郎啊歌词 - Getai Song Lyrics郎啊歌词 - Getai Song Lyrics
作词:张燕清, 作曲:张燕清
歌手:龙千玉 & 罗时丰

男:漂洋过海 为着走找你我的世界
坚定的梦 相信你会了解
女:千年万载 为着等待你我的未来
流浪的心 请你相信阮会忍耐
男:他乡月望天涯
女:一粒流星若目屎 美人香看月眉
男:一粒心 只有一款爱
女:郎啊 甘知无你的世界
心像沉落海 夜夜梦中怨东西
男:希望你原谅阮的爱 希望你原谅阮的爱
离开不是无缘的交代
女:郎啊 甘知相思若大海 什人听见阮悲哀
男:我会听我会知 我会紧返来
女:返来阮的身边做阮的爱
男:返来你的身边做你的爱
music

男:漂洋过海 为着走找你我的世界
坚定的梦 相信你会了解
女:千年万载 为着等待你我的未来
流浪的心 请你相信阮会忍耐
男:他乡月望天涯
女:一粒流星若目屎 美人香看月眉
男:一粒心 只有一款爱
女:郎啊 甘知无你的世界
心像沉落海 夜夜梦中怨东西
男:希望你原谅阮的爱 希望你原谅阮的爱
离开不是无缘的交代
女:郎啊 甘知相思若大海 什人听见阮悲哀
男:我会听我会知 我会紧返来
女:返来阮的身边做阮的爱
男:返来你的身边做你的爱
女:返来阮的身边做阮的爱
男:返来你的身边做你的爱

龙千玉 歌台歌词 - Getai Song Lyrics
Long Qian Yu Albums - 龙千玉专辑

Labels: , , , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home