Getai Song Lyrics - 歌台歌词

Wednesday, January 27, 2010

听人在风声歌词 - Getai Song Lyrics听人在风声歌词 - Getai Song Lyrics
专辑:爽到你艰苦到我
作词:李岩修, 作曲:徐嘉良
歌手:蔡秋凤

阮哪会听人在风声 风声讲你要放弃我
你已经斗着别人啊 伊比我卡甲得人疼
爱你阮拢无要求什 好歹是由你来搬
你哪无疼阮的心晟 哪要离开就要趁早
你甘有听人在风声 风声讲阮是尚认命
艰苦是尚惊你知影 才置路边槌心肝
music

阮哪会听人在风声 风声讲你要放弃我
你已经斗着别人啊 伊比我卡甲得人疼
爱你阮拢无要求什 好歹是由你来搬
你哪无疼阮的心晟 哪要离开就要趁早
你甘有听人在风声 风声讲阮是尚认命
艰苦是尚惊你知影 才置路边槌心肝
爱你阮拢无要求什 好歹是由你来搬
你哪无疼阮的心晟 哪要离开就要趁早
你甘有听人在风声 风声讲阮是尚认命
艰苦是尚惊你知影 才置路边槌心肝

蔡秋鳳 歌台歌词 - Getai Song Lyrics
Cai Qiu Feng Albums - 蔡秋凤专辑

Labels: , , , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home