Getai Song Lyrics - 歌台歌词

Thursday, January 7, 2010

感情線歌词 - Getai Song Lyrics感情線歌词 - Getai Song Lyrics
公視八點檔「亂世豪門」片尾曲
作詞:張錫安, 作曲:Jewel, 编曲:雨勳
歌手:黃乙玲

落雨的暗暝 不知要去叨位
孤單的身邊 已經無你
這段情風雨攏行過 怎樣放袂記
只好惦惦 離開
明知你甲伊 親像滿星月圓
會凍作夥過著 幸福日子
但是我無法度掩蓋 失去的傷心
想起彼時 就走去匿
不敢望你的陪伴 會凍行到永遠
這段情只有 惦惦放治心底
不敢看過去的夢 漸漸失去的感情線
只要你會記底心內
music

明知你甲伊 親像滿星月圓
會凍作夥過著 幸福日子
但是我無法度掩蓋 失去的傷心
想起彼時就走去匿
不敢望你的陪伴 會凍行到永遠
這段情只有 惦惦放治心底
不敢看過去的夢 漸漸失去的感情線
只要你會記底心內
所有的情歌 所有的思念
攏參著雨水甲目屎 撥抹離
不敢望你的陪伴 會凍行到永遠
這段情只有 惦惦放治心底
不敢看過去的夢 漸漸失去的感情線
只要你將伊 放心肝底不變
只要你將伊 放心肝底不變

黃乙玲 歌台歌词 - Getai Song Lyrics

Labels: , , , , , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home