Getai Song Lyrics - 歌台歌词

Saturday, January 2, 2010

返来阮身边歌词 - Getai Song Lyrics返来阮身边歌词 - Getai Song Lyrics
专辑:藝界人生
作詞:武雄, 作曲:郑华娟
演唱:江蕙

恋梦已经乎人打醒 越头看无伊
放阮孤单到深更 这段梦是空虚
虚情假爱将阮伤害 害阮空等待
等待的人若不知 这段情是悲哀
阮犹原 夜夜为伊相思
一瞑 过一瞑
为怎样 等无心爱的人
返来阮身边
叫着伊的名字 看着伊的相片
日日夜夜望伊 返来阮身边
敢讲阮的心情 伊拢没听见
为何犹原越头 做伊去
只有叫着伊的名字 看着伊的相片
日日夜夜望伊 返来阮身边
敢讲阮的心情 伊拢没听见
为何犹原越头 做伊去
music

恋梦已经乎人打醒 越头看无伊
放阮孤单到深更 这段梦 是空虚
虚情假爱将阮伤害 害阮空等待
等待的人若不知 这段情是悲哀
阮犹原 夜夜为伊相思
一瞑过一瞑
为怎样 等无心爱的人
返来阮身边
叫着伊的名字 看着伊的相片
日日夜夜望伊 返来阮身边
敢讲阮的心情 伊拢没听见
为何犹原越头做伊去
只有叫着伊的名字 看着伊的相片
日日夜夜望伊 返来阮身边
敢讲阮的心情 伊拢没听见
为何犹原越头 做伊去
为何犹原越头 做伊去

江蕙 歌台歌词 - Getai Song Lyrics
Jiang Hui Jody Albums - 江蕙专辑

Labels: , , , , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home