Getai Song Lyrics - 歌台歌词

Monday, January 18, 2010

越头看歌词 - Getai Song Lyrics越头看歌词 - Getai Song Lyrics
专辑:花落土时
作词:李岩修, 作曲:徐嘉良
歌手:蔡秋凤, 男声:陈冠蒲

男:越头看愈看愈惊愈看心愈痛
男:为什么阮爱的人已经无置这
女:你叫我想要离开脚煞不敢行
合:只好渐渐抹记心爱伊的名
music

女:想阮爱过的人阿为何乎阮甜蜜搁心惊
女:爱阮的心 有够大 阮煞感觉 像落雪那么寒
男:感情路 没人讲的好行
男:阮也没倘比人卡好命
女:虽然你有影 用心将阮好好疼
男:爱过头 煞负担有够大
女:越头看愈看愈惊 愈看心愈痛
女:为什么阮爱的人 已经无置这
男:你叫我想要离开 脚煞不敢行
男:只存温柔休惦 阮的肩胛膀
女:越头看愈看愈惊 愈看心愈痛
女:每一个爱阮的人 牺牲这呢大
男:无意来伤你的心 害咱抹快活
合:只好渐渐 抹记心爱伊的名
music

男:感情路 没人讲的好行
男:阮也没倘比人卡好命
女:虽然你有影 用心将阮好好疼
男:爱过头 煞负担有够大
女:越头看愈看愈惊 愈看心愈痛
女:为什么阮爱的人 已经无置这
男:你叫我想要离开 脚煞不敢行
男:只存温柔休惦 阮的肩胛膀
女:越头看愈看愈惊 愈看心愈痛
女:每一个爱阮的人 牺牲这呢大
男:无意来伤你的心 害咱抹快活
合:只好渐渐 抹记心爱伊的名
女:想阮爱过的人阿 为何乎阮

蔡秋鳳 歌台歌词 - Getai Song Lyrics
Cai Qiu Feng Albums - 蔡秋凤专辑

Labels: , , , , , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home